รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อภาคเรียน
พร้อมรายการสิ่งที่รวมในค่าเทอมและไม่รวมในค่าเทอม

*การเรียนซ่อมเสริม มี 4 รอบ: รอบที่ 1 ช่วงปิดเทอมเดือนเมษายน รอบที่ 2 ช่วงวันเสาร์ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 3 ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม รอบที่ 4 ช่วงวันเสาร์ภาคเรียนที่ 2 (ยกเว้น ม.4-6 จะมีเรียนเพิ่มในวันอาทิตย์ด้วย)
** นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จนถึง ป.2 สามารถเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจ ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าธรรมเนียมจ่ายเพิ่มรอบละ 2,000 บาท
** นักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 นักเรียนเข้าเรียนซ่อมเสริมทุกคน ค่าใช้จ่ายรวมในค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

เตรียมอนุบาล-อนุบาล
22,000-24,000

*เตรียมอนุบาล ประมาณ 22000 บาท/เทอม

รายการที่รวมแล้ว

Extra Program?
หลักสูตร True Click Life?
หลักสูตรจินตคณิต?
หลักสูตรเปียโน (Yamaha)
ว่ายน้ำ
ลูกเสือบีเวอร์
ครูปฐมวัย 2 ท่าน/ห้อง
ห้องเรียนปรับอากาศ
อาหารกลางวัน
นมและอาหารว่าง
หนังสือเรียน
เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน?
กิจกรรมเสริมประสบการณ์?
เสื้อกีฬาสี
บัตรนักเรียน (RFID)
ตรวจสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
ประกันของเสียหาย

รายการที่ไม่รวม

ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ?
ชุดว่ายน้ำ ชุดพละ?
กระเป๋านักเรียน?
ที่นอนปิกนิก?
ค่าพาหนะมาโรงเรียน?
ค่าเรียนพิเศษ?
รายละเอียด
ประถมศึกษา
23,000-28,000
*ป.1–2 ประมาณ 23,000 บาท/เทอม (ไม่รวมค่าเรียนซ่อมเสริม)

รายการที่รวมแล้ว

Extra Program?
Mini EP Sci - Math
by Speak EZ
?
หลักสูตร True Click Life?
หลักสูตรเปียโน (Yamaha)
ว่ายน้ำ
กิจกรรมโครงงาน
ห้องเรียนปรับอากาศ
อาหารกลางวัน / นม
หนังสือเรียน
เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน?
กิจกรรมเสริมประสบการณ์?
เสื้อกีฬาสี
ชุดพลศึกษา?
บัตรนักเรียน (RFID)
ตรวจสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
ประกันของเสียหาย
ค่าเรียนพิเศษ ป.3-ป.6?

รายการที่ไม่รวม

ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ?
ชุดว่ายน้ำ?
กระเป๋านักเรียน?
ค่าพาหนะมาโรงเรียน?
ค่าเรียนพิเศษ ป.1-2?
รายละเอียด
มัธยมศึกษาตอนต้น
29,000
ค่าใช้จ่ายรวมเรียนซ่อมเสริมวันเสาร์และช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 แล้ว

รายการที่รวมแล้ว

ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว?
Mini EP Sci - Math
by Speak EZ
?
หลักสูตร True Click Life?
หลักสูตรกีตาร์ (Yamaha)
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/หุ่นยนต์
กิจกรรมโครงงาน
เรียนพิเศษเพิ่มเติม?
ห้องเรียนปรับอากาศ
หนังสือเรียน
เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน?
กิจกรรมเสริมประสบการณ์?
เสื้อกีฬาสี
ชุดพลศึกษา?
บัตรนักเรียน (RFID)
ตรวจสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
ประกันของเสียหาย
ค่าเรียนซ่อมเสริม?

รายการที่ไม่รวม

ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ?
ชุดว่ายน้ำ?
กระเป๋านักเรียน?
ค่าพาหนะมาโรงเรียน?
รายละเอียด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
32,000
ค่าใช้จ่ายรวมเรียนซ่อมเสริมวันเสาร์-อาทิตย์และช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 แล้ว

รายการที่รวมแล้ว

ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว?
ภาษาอังกฤษกับต่างชาติ
หลักสูตร True Click Life?
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/หุ่นยนต์
กิจกรรมโครงงาน
เรียนพิเศษเพิ่มเติม?
ห้องเรียนปรับอากาศ
หนังสือเรียน
เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน?
กิจกรรมเสริมประสบการณ์?
เสื้อกีฬาสี
ชุดพลศึกษา?
บัตรนักเรียน (RFID)
ตรวจสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
ประกันของเสียหาย
ค่าเรียนซ่อมเสริม?

รายการที่ไม่รวม

ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ?
ชุด รด. (นร.ชาย)?
กระเป๋านักเรียน?
ค่าพาหนะมาโรงเรียน?
ค่าเรียนสอวน.?
รายละเอียด