นักเรียนโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ทุกรุ่น
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ 100%

 

ผลสอบมหาวิทยาลัยในอดีต