ที่นี่…เรา…วิชาการเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน

ระดับชั้นปฐมวัย

       สถานศึกษากำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย คือ  “ไหว้สวย รู้หน้าที่”   โดยเด็กได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจรู้จักการแบ่งปัน มีความอ่อนน้อม เคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้ มีวัฒนธรรมที่ดีงามตามประเพณีไทย  สอดคล้องกับเอกลักษณ์ “จัดการศึกษาเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน” สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมรีไซเคิล และกิจกรรมปลูกพืชในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น นอกจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับช่วงวัยในระดับปฐมวัยแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับนักเรียน จึงทำให้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของเรามีพัฒนาการเป็นไปอย่างเหมาะสมตามวัยครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสังคม

ระดับประถมศึกษา

       สำหรับการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันในทุกชั้น และให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกหลักสูตร เราคำนึงถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และการสร้างทักษะสำคัญที่ควรจะมีในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงมีความสำคัญมากในปัจจุบัน ในหลักสูตรของระดับชั้นนี้จึงมีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเรียนควบคู่ไปกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาที่ 2 และเตรียมความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่สนุกสนานที่เรียกว่า Play and Learn ซึ่งทำการสอนโดยเจ้าของภาษาด้วยหลักสูตรเฉพาะที่สร้างขึ้นจากนักวิชาการเฉพาะทาง นักเรียนจึงมีความเพลิดเพลินไปกับการเรียน และสามารถนำเอาทักษะการสื่อสารดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

       แน่นอนว่าเราไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะวิชาการเท่านั้น แต่เรายังเสริมวิชาทางด้านดนตรี กีฬาของนักเรียนด้วย โดยทางโรงเรียนมีสนามกีฬาในร่ม กลางแจ้ง และสระว่ายน้ำให้กับเด็ก เพื่อเด็กจะได้พัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมไปพร้อม ๆ กัน

ระดับมัธยมศึกษา

       เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จ จึงถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม ในระดับมัธยมศึกษาเราได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกวิชาและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฉบับล่าสุด โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักกับตนเองจึงเรียนรู้หลากหลายครบทุกกลุ่มวิชา มีวิชาเพิ่มเติมที่ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเพิ่มเติมเหมือนกันระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ มีการเรียนดนตรีประเภทกีตาร์คลาสสิค กีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

 

 

       ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมีหลักสูตรคณิตศาสตร์ –วิทยาศาสตร์ เพียงหลักสูตรเดียวโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป็นผู้สอนในวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ในรูปแบบของนิสิตนักศึกษา และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย มีการติวเข้มข้นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือสอบแข่งขันที่ต้องใช้ความรู้แบบเข้มข้น เช่น แข่งขันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แข่งขันวิชาการต่าง ๆ สอวน. หรือสอบแพทย์ เป็นต้น อีกทั้งเรายังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบตัวต่อตัวแบบออนไลน์มาจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตนเองรายบุคคลได้

       ด้วยการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ระดับ จึงทำให้สุคนธีรวิทย์ได้รับการยอมรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน นักเรียนของเราสอบแข่งขันเข้าสู่โครงการโอลิมปิกวิชาการได้ทุกปี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ 100 % ทุกรุ่นนับตั้งแต่เปิดโรงเรียนมา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายหลากหลายด้านทั้งด้านการบริหารงาน ด้านการวัดผลระดับชาติ ด้านการแข่งขันภายนอก เช่น ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ ซึ่งผลงานดังกล่าวมิได้เพียงสะท้อนว่าผู้บริหารมีคุณภาพ แต่สะท้อนว่า ครู และนักเรียนของโรงเรียนก็มีคุณภาพเช่นกัน

คุณธรรมนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำพอเพียง

         โรงเรียนอยากเห็นลูกศิษย์ของเราโตขึ้นอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จตามที่พวกเขาต้องการ และเด็กจะต้องสามารถรับมือกับการดำเนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบันได้ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเสริมวิชาการโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันโดยจัดเป็นชุมนุม ชมรมต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน เพราะเราเชื่อว่าศักยภาพการเรียนรู้อยู่ที่ใจ โดยเริ่มจากการใฝ่รู้ของผู้เรียน การมีจิตอาสา ความมีสติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ เสียสละ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่เราจัดขึ้นยังช่วยเสริมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยฝึกการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อน ระหว่างพี่ – น้อง 

       ทำให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสนิทสนม มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน นักเรียนสามารถเรียนรู้มารยาทในการเข้าสังคมได้ อีกทั้งยังทำให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักบริหาร ทำให้นักเรียนสามารถทำงานได้ทุกระดับ เป็นการฝึกงานจริงภายใต้คำแนะนำดูแลของครูอาจารย์ก่อนที่เด็กจะต้องก้าวออกไปสู่โลกภายนอก ดังนั้นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นจะช่วยขัดเกลานักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น และได้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ สามารถนำมาประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี เพราะเราเชื่อว่า…

“ การเรียนดีจะทำให้มีงานทำ แต่กิจกรรมจะทำให้ทำงานเป็น ”

ระบบการบริหารจัดการและการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นเลิศ

   ผู้บริหารมองกาลไกล

     ตลอดระยะเวลาหลายปีที่คณะผู้บริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้จัดการบริหารมา ปัจจุบันพวกเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการมีเอกภาพในเชิงนโยบายดำเนินงาน โดยใช้ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานบริหาร คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่าย โรงเรียนจึงได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินทุกระดับช่วงชั้นอยู่ในเกณฑ์คะแนนเหนือกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด

    ครูทุกท่านสามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี

      คุณครูทุกท่านดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง คอยตามติดทุกพฤติกรรมของนักเรียน คุณครูทุกท่านยังเล็งเห็นถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้ทั้งเรื่องการเรียน หรือการดำเนินชีวิต สมกับคำกล่าวที่ว่า

“คุณครูคือพ่อแม่คนที่ 2″

     บริการรถตู้รับ ส่ง

       ทางโรงเรียนมีบริการรถตู้รับ – ส่งนักเรียนครอบคลุมทั้งจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 70 คัน เพื่อความมั่นใจของผู้ปกครองในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน อีกทั้งพนักงานขับรถตู้ทุกคนผ่านการคัดเลือก และได้รับการอบรมดูแลอย่างเข้มงวดกับทางโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีการติดตั้งระบบกล้องและระบบ GPS เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามการเดินทางของบุตรหลานได้ทันที

อาคารสถานที่

 • ทางโรงเรียนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV กว่า 100 ตัวทั่วทุกมุมอาคารเรียน (ยกเว้นพื้นที่ส่วนตัว) เพื่อดูแลเอาใจใส่ทุกย่างก้าวของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 • มีลานจอดรถยนต์ขนาดใหญ่ด้านหลังโรงเรียน
 • ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • มีแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเรียนตลอดทั้งวัน
 • มีคุณครูเวรตามจุดต่าง ๆ ตามอาคาร เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความปลอดภัยแก่นักเรียน
 • มีห้องพยาบาลที่มีพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลนักเรียนตลอดทั้งวันทั้ง 2 อาคาร

สภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้

 • ห้องเรียนโปร่ง สบาย และทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศ โดยเปิดเป็นเวลาเพื่อให้อากาศถ่ายเทอันจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ
 • ห้องเรียนทุกห้องภายในโรงเรียนได้รับการออกแบบมาอย่างกว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์สื่ออำนวยความสะดวกที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเป็นห้องเรียนแบบ SMART CLASSROOM (มีคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย และระบบเครื่องเสียงครบครัน)

บรรยากาศการเรียนที่หลากหลาย ภายในรั้วสุคนธีรวิทย์

      มิใช่แค่ภายในห้องเรียนเท่านั้นที่ทางโรงเรียนจัดความเหมาะสมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ แต่ยังเป็นสถานที่ภายนอกห้องเรียนอีกด้วย เช่น

 • มีระบบพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารบริการแบบเติมเงินผ่านบัตรนักเรียน
 • มีระบบโรงอาหารที่ทันสมัยเพียงแค่มีบัตรนักเรียนก็สามารถเติมเงินและซื้อสินค้าได้
 • ห้องคอมพิวเตอร์ ที่มีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการที่อัพเดทอยู่เสมอ พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกเครื่อง (คอมพิวเตอร์เปลี่ยนใหม่ทุก 3 ปี)
 • ห้องหุ่นยนต์ (Robotics)
 • ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ
 • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องสมุด พร้อมระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และการยืมคืนหนังสือในรูปแบบ e-Book
 • ห้องประชุม
 • ห้องดนตรีสากล (อาคารประถมศึกษาเป็นเครื่องเปียโน อาคารมัธยมศึกษาเป็นกีตาร์คลาสสิค)
 • สนามกีฬากลางแจ้ง และสนามกีฬาในร่ม เช่น สนามฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ
 • สระว่ายน้ำ โดยมีสระว่ายน้ำสำเร็จเด็กเล็ก และสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่
 • สวนเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)

 

บทความโดย นายสิรวิชญ์ จันทร์ทอง
ศิษย์เก่าโรงเรียนสุคนธีรวิทย์รุ่น 9 (อดีตประธานนักเรียน)
เรียบเรียงเพิ่มเติมใหม่ปีการศึกษา 2565

 

บุตรหลานของท่าน เหมือนบุตรหลานของเราที่
“สุคนธีรวิทย์”