การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย อิงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 โดยมีจุดเน้นสำคัญคือ การเรียนรู้แบบ active learning ของเด็กโดยการลงมือกระทำ มีการบูรณาการผ่านการเล่น มีเป้าหมายคือ เป็นคนดี มีวินัย มีปัญญา มีความสุข เราได้จัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการให้กับผู้เรียนครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม 2 กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม 3 กิจกรรมเสรีหรือเล่นตามมุม กิจกรรม 4 กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม 5 กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรม 6 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ผ่านหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทุกห้องเรียนของเราจึงมีครูผู้สอนที่จบเอกปฐมวัยโดยตรง 2 คนต่อ 1 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้