ผศ.ดร. ปรางศรี พณิชยกุล

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

” เพราะเรามีความเชื่อว่า เด็กจะอยู่ในโลกนี้ได้คงไม่ใช่มีแค่ความรู้ทางด้านวิชาการ แต่ตัวเขาเองต้องมีธรรมะอยู่ในใจตลอดเวลาของการทำงาน ซึ่งคนในปัจจุบันต้องการการพัฒนา และการพัฒนาของเขาถ้าได้ฝึกตนเองอย่างดีแล้วตัวเขาเองก็จะโตไปเป็นคนดีของสังคม “

จุดแข็งของสุคนธีรวิทย์…ในการดูแลนักเรียน

เพื่อการพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
เราจึงใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้นักเรีนยของเราทุกคนมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

ระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นปฐมวัย (เตรียมอนุบาล – อ.3)

รายละเอียด

ระดับชั้นประถมศึกษา

รายละเอียด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียด