ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า
การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

พระพุทธพยากรณ์ (สุคนธ์ สุคนฺธธโร)
พระราชาคณะชั้นสามัญ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม

ประวัติโดยย่อพระพุทธพยากรณ์

          พระครูสุนทรสิทธิการ  (สุคนธ์ สุคนฺธธโร)   เริ่มบวชเรียนเป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2510  ณ วัดท่าข้าม  ต่อมาจำพรรษา ณ วัดบางช้างเหนือ ระยะเวลา 11 ปี

     พ.ศ. 2522 ถึงปัจจุบัน    – จำพรรษา ณ วัดราชสิทธาราม  บางกอกใหญ่
     พ.ศ. 2552               – ให้ใช้ที่ดินก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ 1  จำนวน  7 ไร่
     พ.ศ. 2557               – ประสานงานกับเจ้าของที่ดินสำหรับจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ 2 จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

สมณศักดิ์
– พระครูชั้นเอก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอารามหลวง
– องค์อุปถัมภ์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  (บริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล)

ผลงานทางการศึกษา
– เข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช   ในวันอาทิตย์ ที่13 พฤษภาคม  2555

ความสามารถพิเศษ
– ผู้ชำนาญการ ด้านโหราศาสตร์ ภาควิชาคำนวณ
– ผู้ชำนาญการ ด้านโหราศาสตร์ ภาคพยากรณ์

ประวัติ พระราชาคณะที่…พระพุทธพยากรณ์

          สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ เจ้าอยู่หัว ทรงคุ้นเคยกับ ท่านขรัว  วัดอัปสรสวรรค์ ทุกครั้งเป็นที่แม่นยำยิ่งนัก ต่อมาเจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์ว่างลง จึงแต่งตั้งให้ท่านขรัว (อ่อนหรือกล่ำ)  เป็นพระครูที่พระครูพุทธพยากรณ์พระครูพุทธพยากรณ์  (อ่อนหรือกล่ำ)  เจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์อายุได้ 79 ปี จึงมรณภาพ

     พระครูพุทธพยากรณ์ (มั่น) เจ้าอาวาส วัดอัปสรสวรรค์ มรณภาพอายุได้ 74 ปี พระราชทานน้ำชำระศพ หีบสลักมังกรเป็นเกียรติยศพระครูพุทธพยากรณ์(กวย) เดิมเป็นพระสมุห์ ฐานานุกรม ของพระครูพุทธพยากรณ์(มั่น) ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูพุทธพยากรณ์  

      พระพุทธพยากรณ์ (เจริญ อุปติสฺโส) เจ้าอาวาส วัดอัปสรสวรรค์ อายุได้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2449 เป็นพระครูที่ พระพุทธพยากรณ์พุทธศักราช 2448 – 2449  รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ต่อมาได้เป็นพระราชาคณะในราชทินนามเดิมและได้ปกครองวัดตลอดมาจนมรณภาพ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมพุทธศักราช 2494 ตำแหน่ง “พระครูพุทธพยากรณ์ ว่างลง 63 ปี”

      จนเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ทรงพระราชทาน ราชทินนามพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพุทธพยากรณ์ กับพระครูสุนธรสิทธิการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร (วัดพลับ)