การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนักเรียน (School Bright)

นักเรียน/ผู้ปกครอง สามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศนักเรียน (School Bright) ประกอบไปด้วย
ระบบแจ้งผลการเรียน / ระบบตรวจสอบการมาโรงเรียน / ระบบการลาเรียน /
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเมิน SDQ  / ประเมิน EQ / คัดกรองผู้เรียน ฯลฯ 

ศึกษาวิธีการใช้งานได้ตามคลิปวิดีโอด้านล่าง
จากนั้นกดปุ่มสีแดงเพื่อเข้าตรวจสอบผลการเรียน

** ปัจจุบัน ระบบอยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้งาน ขออภัยในความไม่สะดวก **