นักเรียนโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ทุกรุ่น
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ 100%

ผลสอบมหาวิทยาลัย รุ่นปัจจุบัน รุ่น 16 ปีการศึกษา 2564

อยู่ระหว่างประมวลผล

ผลสอบมหาวิทยาลัยในอดีต