ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (Ed.D)  หลักสูตรการสอนและภาษาศาสตร์ประยุกต์

นางสาวสายหยุด น้อยพิทักษ์

ผู้จัดการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายมนต์ชัย มั่นวศิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.) การบริหารการศึกษา

นายทินกฤต พณิชยกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.) การบริหารการศึกษา

นางกฤษณา มั่นวศิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.) การบริหารการศึกษา

นายธนิต พณิชยกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการจัดการคุณภาพ

นางสาวศุภมาส พณิชยกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับชั้นปฐมวัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.) การบริหารการศึกษา

นางสาวขนิษฐา ทองสมเพียร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับชั้นประถมศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกประถมศึกษา

นางสาวสิริรัตน์ เยาวนนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับชั้นมัธยมศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย