การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นโรงเรียนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการจัดการเรียนรู้เข้มข้นในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หุ่นยนต์ วิทยาการคำนวณ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อเตรียมนักเรียนให้เข้าสู่การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้