การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นโรงเรียนสุคนธีรวิทย์มีการจัดการศึกษาเพียงแค่สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะมุ่งเน้นทางด้านวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ 100% โดยรายวิชาหลักส่วนใหญ่เป็นการจัดการรู้โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น โดยมีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้