การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนั้นทางโรงเรียนเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีเพื่อนำไปใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้