ครูปฐมวัย (เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา