กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ Student Safe
(เพิ่มเติม/แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับนักเรียน)

ข้อปฏิบัติในการรับส่งนักเรียน

 1. ผู้ปกครองเข้าใช้งานผ่านระบบ Student Safe ด้วย E-mail ของนักเรียน
  Username คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก @sukhon.ac.th
  Password คือ Skdw ตามด้วย เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 2. ผู้ปกครองกรอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับนักเรียนได้สูงสุด 5 คน โดยต้องแนบหลักฐานได้แก่
  – รูปถ่ายหน้าตรงผู้มีสิทธิ์มารับ
  – รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่มีทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายของผู้มีสิทธิ์มารับ
 3. ครูตรวจสอบหลักฐานและกดอนุมัติสิทธิ์ในการมารับ
 4. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายของผู้มีสิทธิ์มารับ ต่อครูประจำชั้น / ครูเวร ก่อนรับนักเรียนทุกครั้ง โดยต้องขอความร่วมมือในการถอดหน้ากากอนามัยเพื่อตรวจสอบใบหน้าให้ตรงกับบัตรดังกล่าว
 5. กรณีรับก่อนเวลา ทางโรงเรียนขออนุญาตบันทึกภาพผู้มาขอรับนักเรียนก่อนเวลาไว้ด้วย

วิธีการในการกรอกผู้มีสิทธิ์มารับนักเรียนผ่านระบบ